Zgoda MSW na wykonywanie Ratownictwa Wodnego przez Białostockie WOPR.

 

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r.

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH;

DRIOL-NRGW-0272-83/2013

DRIOL-NRGW-0272-26/2014

DECYZJA Nr 30/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240)

po rozpatrzeniu

wniosku o wyrażenie zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego złożonego przez Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 86

wyrażam zgodę

na wykonywanie ratownictwa wodnego przez Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 86.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych wpłynął wniosek Białostockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Białymstoku, zwanego dalej także jako: „Wnioskodawca" lub ,JStowarzyszenie’’ w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego. Zgodnie z wezwaniem organu, w dniu 8 stycznia 2014 r. uzupełniono braki formalne wniosku, a następnie w pismach z dnia 17 lutego 2014 r. i dnia 2 kwietnia 2014 r. (data wpływu do organu) wniosek uzupełniono o dodatkowe wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego udzielana jest na wniosek podmiotu ubiegającego się ojej udzielenie, o ile podmiot ten spełnia następujące warunki (art. 12 ust 2 ustawy):

  1. zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników wodnych;

  2. dysponuje kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego;

  3. posiada siedzibę;

4) posiada niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny oraz środki transportu i łączności.

Jak wynika z materiału zgromadzonego w sprawie, Wnioskodawca posiada siedzibę mieszczącą się w Białymstoku, przy ul. H. Sienkiewicza 86.

Ratownictwo wodne ma być wykonywane na terenie Województwa Podlaskiego, w szczególności wskazano następujące obszaiy wodne: Jezioro Rajgrodzkie, Zalew Siemianówka, Zalew Repczyce, zalew w Siemiatyczach i zalew w Sokółce, Zalew Dojlidy oraz pływalnie: w Białymstoku, Hajnówce, Sokółce, Michałowie, Mońkach i Bielsku Podlaskim.

Według oświadczenia Wnioskodawcy, nie będzie on wykonywał ratownictwa wodnego na obszarze parku narodowego ani krajobrazowego.

Należy zaznaczyć, że podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego może zwiększyć obszar, na którym wykonywane jest ratownictwo wodne przy zachowaniu wymogów,

  1. których mowa art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Stowarzyszenie wykazało, iż dysponuje kadrą ratowników wodnych (77 osób), posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, spełniających wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), dla których przedłożono stosowne dokumenty do akt postępowania.

Zapewniono stan gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez utrzymywanie stałych - całorocznych i całodobowych - dyżurów ratowników wodnych. Dyżury pełnione są w systemie dyżurów zmianowych w stanicy ratunkowej w Rajgrodzie, stanicy ratunkowej Stary Dwór nad Zalewem Siemianówka oraz w bazie alarmowo-szkoleniowej przy biurze Białostockiego WOPR w Białymstoku oraz dyżurów pod telefonem. Koordynację działań w sytuacjach alarmowych

  1. kryzysowych prowadzi ratownik, pełniący dyżur w bazie alarmowo-szkoleniowej. Zapewniono środki łączności pomiędzy ratownikami wodnymi pełniącymi dyżur oraz w ramach współpracy ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Wnioskodawca dysponuje niezbędnym do wykonywania ratownictwa wodnego sprzętem specjalistycznym (w tym: koła ratunkowe, pasy ratunkowe, rzutki ratownicze, liny ratownicze, boje ratunkowe typu SP, kamizelki ratunkowe, zestawy sprzętu do nurkowania, zestawy sprzętu medycznego do udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, deska ratunkowa, łodzie motorowe, łódź hybrydową, skuter wodny z platformą ratowniczą, łodzie wiosłowe, kajak ratowniczy) oraz środkami transportu lądowego.

Ponadto do akt postępowania przedłożono program szkolenia ratowników wodnych i instruktorów, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., 747). Przygotowano regulaminy organizacyjne na ww. szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i zasady naboru na te szkolenia, wskazano bazę i kadrę dydaktyczną oraz zapewniono sprzęt specjalistyczny do przeprowadzania szkoleń, stosownie do wspomnianego rozporządzenia.

Stowarzyszenie współpracuje z  Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń ekologicznych dla ludzi, mienia i środowiska.

Ponadto Wnioskodawca planuje prowadzić działalność profilaktyczno-edukacyjną, poprzez akcje prewencyjne promujące w społeczeństwie, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zasady bezpiecznego korzystania z akwenów.

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji - art. 129 § 2 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).

Ewentualne zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może nastąpić po wyczerpaniu wymienionego wyżej środka zaskarżenia - art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm).

Stosownie do art. 130 § 4 w związku z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.